Choď na obsah Choď na menu
 


Poznámky z fyziky

Poznámky z fyziky, uvedené v tejto sekcii zodpovedajú tematickým blokom zaradeným v jednotlivých ročníkoch podľa starého školského zákona.

Nové (aktuálne) poznámky sa nachádzajú v sekciach jednotlivých ročníkov pri učebných látkach.

POZNAMKY

 

 

 

6.ročník


Stavba látok
Telesá a látky
Vzájomné pôsobenie telies
Gravitačná sila, gravitačné pole
Zloženie látok. Atómy a molekuly
Ustavičný neusporiadaný pohyb častíc látky
Časticové zloženie pevných kryštalických látok
Vlastnosti kvapalín a plynov

Elektrické vlastnosti látok
Model atómu
Ióny

 

Atómy rôznych chemických prvkov
Elektrizovanie telies pri vzájomnom styku
Elektrické pole

Magnetické vlastnosti látok
Prírodné a umelé magnety

 

Magnetické pole

Meranie fyzikálnych veličín
Porovnávanie a meranie
Jednotky dĺžky,dĺžkové meradlá
Meranie dĺžky
Opakované meranie dĺžky

Jednotky objemu
Meranie objemu kvapalného telesa
Meranie objemu pevného telesa

Hmotnosť telesa
Jednotky hmotnosti
Meranie hmotnosti pevného a kvapalného telesa

Hustota látky
Výpočet hustoty látky

Meranie času

Zmena objemu kvapalného a plynného telesa pri zohrievaní alebo ochladzovaní
Zmena dĺžky kovovej tyče pri zohrievaní alebo ochladzovaní

Meranie teploty telesa

7.ročník


Pohyb telesa
Pokoj a pohyb telesa
Trajektória a dráha. Druhy pohybov
Rovnomerný a nerovnomerný pohyb
Rýchlosť rovnomerného pohybu
Priemerná rýchlosť nerovnomerného pohybu

Sila a jej meranie
Sila a jej znázornenie
Jednotka sily. Gravitačná sila a hmotnosť telesa
Meranie sily, silomer
Skladanie dvoch síl rovnakého smeru
Skladanie dvoch síl opačného smeru
Ťažisko telesa
Zrýchľujúce a brzdné účinky sily na teleso

Otáčavý účinok sily
Účinok sily na teleso otáčavé okolo pevnej osi. Páka
Využitie páky
Pevná kladka

Deformačné účinky sily
Tlaková sila.Tlak
Tlak v praxi

Trenie
Meranie trecej sily
Význam trecej sily pre pohyb telies v každodennej a technickej praxi

Mechanické vlastnosti kvapalín a plynov
Čo vieme o kvapalinách zo 6. ročníka
Účinky vonkajšej tlakovej sily pôsobiacej na voľnú hladinu kvapaliny.Pascalov zákon
Využitie Pascalovho zákona v hydraulickom zariadení
Účinky gravitačnej sily Zeme na kvapalinu
Hydrostatický tlak
Vztlaková sila pôsobiaca na teleso v kvapaline
Archimedov zákon
Potápanie,plávanie a vznášanie sa rovnorodého telesa v kvapaline
Plávanie nerovnorodých telies
Čo vieme o vlastnostiach plynov zo 6. ročníka
Atmosféra Zeme.Atmosférický tlak
Meranie atmosférického tlaku
Zmeny atmosférického tlaku


8.ročník


Práca, energia,  teplo  
Práca pri premiestnení telesa
Práca vykonaná pri zdvíhaní telesa kladkou
Výkon
Pohybová energia
Polohová energia
Vnútorná energia
Zmena vnútornej energie telesa konaním práce
Zmena vnútornej energie telesa pri tepelnej výmene
Teplo
Merná tepelná kapacita látky
Výpočet tepla prijatého telesom pri tepelnej výmene
Pokusné určenie tepla prijatého alebo odovzdaného pri tepelnej výmene
Využitie energie slnečného žiarenia

Premeny skupenstva látok
Skupenstvo látky. Premeny skupenstva látky
Topenie a tuhnutie. Teplota topenia
Skupenské teplo topenia. Merné skupenské teplo topenia
Vyparovanie
Var. Teplota varu
Kondenzácia

Elektrický náboj.Elektrické pole
Elementárny elektrický náboj.Jednotka elektrického náboja
Vodič a izolant v elektrickom poli
Siločiary elektrického poľa
Smer elektrického prúdu v obvode
Elektrické napätie
Meranie elektrického napätia
Zdroje elektrického napätia
Ohmov zákon.Elektrický odpor
Výsledný odpor rezistorov spojených v elektrickom obvode za sebou
Elektricka práca. Elektricka energia
Elektrický príkon

Elektromagnetické javy
Magnetické pole cievky s prúdom
Pôsobenie rovnorodého magnetického poľa na cievku s prúdom
Jednosmerný elektromotor
Elektromagnetická indukcia
Vznik indukovaného prúdu zmenou elektrického prúdu v cievke


9.ročník


Optika
Svetelné zdroje, optické prostredia

Šírenie svetla.Rýchlosť svetla

Tieň

Fázy Mesiaca
Odraz svetla. Zákon odrazu
Zobrazovanie predmetu rovinným zrkadlom

Optické vlastnosti oka

Pohyby planét a ich mesiacov